Kultura organizacyjna -co to jest, jak dzia艂a krok po kroku+[przyk艂ady, definicja]

kultura organizacyjna
kultura organizacyjna

Czym jest kultura organizacyjna podmiot贸w?

Zarz膮dzanie firm膮 nie jest zadaniem 艂atwym, poniewa偶 wymaga wiedzy, do艣wiadczenia i odpowiednich predyspozycji osobowo艣ciowych. Co wa偶ne, do jednych z kluczowych dzia艂a艅, kt贸re maj膮 bezpo艣redni zwi膮zek z zarz膮dzeniem danym podmiotem nale偶y odpowiedzialne i racjonalne dysponowanie zasobami ludzkimi i pieni臋dzmi.

Podejmowane w tym przypadku dzia艂ania musz膮 przyczynia膰 si臋 do budowania silnej marki oraz osi膮gania wysokich dochod贸w. Powinny by膰 one jednak zawsze prowadzone z poszanowaniem tak zwanej kultury organizacyjnej firmy.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Czym zatem jest kultura organizacyjna?

Kultura organizacyjna to zbi贸r okre艣lonych norm spo艂ecznych i og贸lnie przyj臋tych system贸w warto艣ci. Poza tym, poj臋cie to obejmuje r贸wnie偶 po偶膮dany klimat organizacyjny oraz okre艣lone wymogi zwi膮zane z danym zachowaniem.

Kultura organizacyjna to bardzo szerokie poj臋cie, kt贸re powinno si臋 odnosi膰 do prezentowanych pogl膮d贸w czy norm obejmuj膮cych swym dzia艂aniem wszystkich pracownik贸w zatrudnionych w danym podmiocie.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Dlaczego dbanie o w艂a艣ciw膮 kultur臋 organizacyjn膮 jest tak bardzo istotne?

Stosunki mi臋dzyludzkie s膮 wa偶ne, poniewa偶 wp艂ywaj膮 na zaanga偶owanie i efektywno艣膰 pracy. Dbanie o odpowiedni膮 kultur臋 organizacyjn膮 jest zatem niezb臋dne w celu skutecznej integracji wszystkich pracownik贸w czy tworzenia jasnych, jednolitych, sprawiedliwych i przejrzystych sposob贸w pomiaru i oceny danych efekt贸w pracy.

Poza tym, wysoka kultura organizacyjna tworzy wsp贸lny j臋zyk porozumienia w danym podmiocie, co umo偶liwia unikanie konflikt贸w oraz gromadzenia si臋 negatywnych emocji.

kultura organizacyjna
kultura organizacyjna

Jakie s膮 podstawowe zasady poprawnej kultury organizacyjnej?

Na rynku funkcjonuje wiele podmiot贸w gospodarczych zr贸偶nicowanych pod wzgl臋dem wielko艣ci czy zakresu dzia艂alno艣ci. Poszczeg贸lne firmy mog膮 przyk艂ada膰 wag臋 do innych warto艣ci oraz d膮偶y膰 do realizacji nieco odmiennych za艂o偶e艅.

Niemniej jednak wszystkie one powinny w pewnym zakresie stosowa膰 jednolite normy, kt贸re przek艂adaj膮 si臋 na prawid艂owe relacje mi臋dzyludzkie. W艣r贸d tego typu zasad wymieni膰 mo偶na mi臋dzy innymi tworzenie jasno okre艣lonego systemu warto艣ci czy wypracowywanie jednolitych wizji na dalszy rozw贸j.

Dlaczego nale偶y ustala膰 jasny system warto艣ci?

Okre艣lenie wyznawanych warto艣ci jest jedn膮 z podstaw przek艂adaj膮cych si臋 na odpowiednie funkcjonowanie podmiotu. Warto艣ci te powinny wp艂ywa膰 na zachowanie pracownik贸w, kt贸rzy musz膮 godnie reprezentowa膰 dan膮 firm臋.

Pracownicy powinni zatem dba膰 o wzajemny szacunek, wykazywa膰 w swoich dzia艂aniach profesjonalizm oraz dba膰 o zadowolenie klient贸w. Co wa偶ne, podczas tworzenia wspomnianego systemu warto艣ci warto odwo艂ywa膰 si臋 do prostych hase艂, kt贸re z powodzeniem znajduj膮 zastosowanie w codziennym 偶yciu.

Typy kultury organizacyjnej

Rodzaje kultury organizacyjnej:

 • Kultura klanu
 • Kultura adhokracji
 • Kultura rynkowa
 • Kultura hierarchii

Czy warto precyzowa膰 misj臋 organizacyjn膮?

Zdecydowanie tak. Wizja stanowi bowiem punkt wyj艣cia do definiowana cel贸w podejmowanych dzia艂a艅 oraz wdra偶ania zdefiniowanych warto艣ci.

Podczas opisywania wizji i misji organizacyjnej danego podmiotu nale偶y do艂o偶y膰 wszelkich dzia艂a艅 po to, aby mog艂y one trafia膰 do wszystkich pracownik贸w uczestnicz膮cych w cyklu produkcji, transportu i dystrybucji danych d贸br.

Dorze zdefiniowane has艂a docieraj膮 bowiem nie tylko do pracownik贸w zatrudnionych bezpo艣rednio w danym podmiocie, ale r贸wnie偶 do zwi膮zanych z nim kontrahent贸w i klient贸w.

Na jakie inne elementy kultury organizacyjnej nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋?

Podczas dbania o w艂a艣ciw膮 kultur臋 organizacyjn膮 danego podmiotu nale偶y zatroszczy膰 si臋 nie tylko o samo staranne definiowanie danych poj臋膰, ale r贸wnie偶 o ich wdra偶anie w codzienne 偶ycie. Okre艣lone warto艣ci musz膮 zatem znajdowa膰 odzwierciedlenie cho膰by w sferze zwi膮zanej z awansowaniem pracownik贸w. Nie bez znaczenia dla odpowiedniej kultury organizacyjnej danego podmioty jest r贸wnie偶 dob贸r odpowiednich zatrudnionych w nim os贸b.

Modele kultury organizacyjnej

Podczas procesu rekrutacyjnego warto zatem zwraca膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 nie tylko na kompetencje zawodowe kandydat贸w na dane stanowisko, ale r贸wnie偶 na ich cechy osobowo艣ciowe. Kadra powinna bowiem zawsze tworzy膰 zgrany zesp贸艂, kt贸ry umo偶liwia uzyskanie dobrych efekt贸w pracy w przyjaznej atmosferze. Na w艂a艣ciw膮 kultur臋 organizacyjn膮 wp艂ywa r贸wnie偶 przyj臋ta narracja.

Powinna ona podkre艣la膰 atuty danego podmiotu, kt贸re wp艂ywaj膮 pozytywnie na kszta艂towanie po偶膮danego wizerunku. Jednym z istotnych czynnik贸w przek艂adaj膮cych si臋 na tworzenie przyjaznej atmosfery pracy jest zadbanie o miejsce, w kt贸rym jest ona wykonywana.

Optymalne rozplanowanie przestrzeni ma w tym wypadku kluczowe znaczenie i przek艂ada si臋 na zwi臋kszenie wydajno艣ci pracy. Nie bez znaczenia jest w tym wypadku ergonomia stanowisk pracy czy dost臋pno艣膰 zaplecza umo偶liwiaj膮cego chwilowy odpoczynek.

Budowanie kultury organizacyjnej

Budowanie kultury organizacyjnej wymaga 艣wiadomego i zaplanowanego dzia艂ania ze strony lider贸w i mened偶er贸w. Oto kilka krok贸w, kt贸re mog膮 pom贸c w procesie budowania kultury organizacyjnej:

 1. Komunikacja: umo偶liwienie swobodnej i otwartej komunikacji mi臋dzy pracownikami i liderami, aby pom贸c w tworzeniu kultury opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
 2. Definicja warto艣ci i cel贸w: okre艣lenie, jakie warto艣ci i cele s膮 dla organizacji wa偶ne, i jak powinny one by膰 wyra偶ane w codziennych dzia艂aniach.
 3. Integracja z dzia艂aniami biznesowymi: zintegrowanie warto艣ci i za艂o偶e艅 kultury organizacyjnej z codziennymi dzia艂aniami biznesowymi.
 4. Modele zachowa艅: wzmocnienie po偶膮danych zachowa艅 poprzez ich promowanie i nagradzanie.
 5. Zaanga偶owanie pracownik贸w: zapewnienie, 偶e pracownicy s膮 zaanga偶owani i czuj膮 si臋 cz臋艣ci膮 kultury organizacyjnej poprzez umo偶liwienie im udzia艂u w podejmowaniu decyzji i procesach tworzenia.

Budowanie kultury organizacyjnej to d艂ugofalowy proces, kt贸ry wymaga ci膮g艂ych dzia艂a艅 i inwestycji ze strony lider贸w i pracownik贸w. Wa偶ne jest, aby pami臋ta膰, 偶e kultura jest ci膮gle ewoluuj膮ca i wymaga elastyczno艣ci i dostosowania do zmieniaj膮cych si臋 potrzeb i wyzwa艅.

Poziomy kultury organizacyjnej

Istniej膮 trzy g艂贸wne poziomy kultury organizacyjnej: poziom artefakt贸w, poziom warto艣ci i poziom praktyk.

 1. Poziom artefakt贸w: obejmuje wszystkie widoczne aspekty kultury organizacyjnej, takie jak loga, symbole, tradycje, j臋zyk i styl komunikacji.
 2. Poziom warto艣ci: dotyczy g艂臋bszych warto艣ci i za艂o偶e艅, kt贸re kieruj膮 zachowaniami i decyzjami w organizacji. Obejmuje takie warto艣ci jak lojalno艣膰, odpowiedzialno艣膰, innowacyjno艣膰 i uczciwo艣膰.
 3. Poziom praktyk: odnosi si臋 do codziennych dzia艂a艅 i zachowa艅 pracownik贸w i lider贸w w organizacji. Obejmuje spos贸b, w jaki s膮 podejmowane decyzje, jakie procesy s膮 stosowane i jakie zasady i procedury s膮 wprowadzane.

Ka偶dy z tych poziom贸w kultury organizacyjnej jest wa偶ny i wp艂ywa na inne, dlatego wa偶ne jest, aby zrozumie膰 i zarz膮dza膰 wszystkimi trzema poziomami, aby stworzy膰 pozytywn膮 i skuteczn膮 kultur臋 organizacyjn膮.

Co wchodzi w sk艂ad kultury organizacyjnej?

Kultura organizacyjna sk艂ada si臋 z kilku element贸w, w tym:

 1. Struktura i styl zarz膮dzania: to spos贸b, w jaki organizacja jest zarz膮dzana i jakie procesy s膮 stosowane do podejmowania decyzji.
 2. Warto艣ci: s膮 to g艂臋boko zakorzenione przekonania i warto艣ci, kt贸re kieruj膮 zachowaniami i decyzjami pracownik贸w i lider贸w.
 3. Normy i zasady: to zbi贸r przyj臋tych zachowa艅 i dzia艂a艅, kt贸re s膮 uwa偶ane za odpowiednie i po偶膮dane w danej organizacji.
 4. Symbole i ceremonie: s膮 to widoczne elementy kultury, takie jak loga, j臋zyk, tradycje i rytua艂y, kt贸re wizualnie reprezentuj膮 kultur臋 organizacji.
 5. Oczekiwania i nagrody: to spos贸b, w jaki organizacja nagradza i motywuje swoich pracownik贸w.
 6. Kultura komunikacji: to spos贸b, w jaki pracownicy i liderzy komunikuj膮 si臋 i wsp贸艂pracuj膮 ze sob膮 w organizacji.

Wszystkie te elementy sk艂adaj膮 si臋 na kultur臋 organizacyjn膮 i wp艂ywaj膮 na spos贸b, w jaki pracownicy i liderzy postrzegaj膮 i funkcjonuj膮 w swojej organizacji.

Czy dbanie o odpowiedni膮 kultur臋 organizacyjn膮 przynosi korzy艣ci?

Zdecydowanie tak. Odpowiednie definiowanie wsp贸lnych cel贸w i warto艣ci podnosi zaanga偶owanie pracownik贸w, kt贸rzy maj膮 艣wiadomo艣膰 wagi wykonywanej przez siebie pracy.

Mog膮 oni w贸wczas identyfikowa膰 si臋 z danym podmiotem oraz dba膰 o jego rozw贸j i sukces finansowy. Praca w sprzyjaj膮cych warunkach przyczynia si臋 nie tylko do wzrostu komfortu pracownik贸w, ale r贸wnie偶 do poprawy efektywno艣ci podejmowanych przez nich dzia艂a艅.

Poza tym, przejrzysty system rozwoju zawodowego oraz mo偶liwo艣ci awansu zach臋ca do wyt臋偶onej pracy oraz daje poczucie zadowolenia.

Co s膮dzisz o wpisie pt. Czym jest kultura organizacyjna podmiot贸w? ? Daj zna膰 w komentarzu.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Co to jest kultura organizacyjna? Jak opisa膰 kultur臋 organizacyjn膮?

Kultura organizacyjna to zestaw warto艣ci, za艂o偶e艅, norm i zachowa艅, kt贸re charakteryzuj膮 dane przedsi臋biorstwo lub organizacj臋. Kultura ta jest tworzona przez lider贸w i pracownik贸w i jest cz臋sto nieformalna, ale wp艂ywa na zachowanie i post臋powanie wszystkich os贸b zaanga偶owanych w dzia艂alno艣膰 organizacji. Kultura organizacyjna odgrywa wa偶n膮 rol臋 w kreowaniu klimatu i atmosfery w miejscu pracy, a tak偶e wp艂ywa na decyzje biznesowe i spos贸b, w jaki s膮 one wykonywane. Pozytywna kultura organizacyjna mo偶e przyci膮ga膰 i utrzymywa膰 zaanga偶owanych pracownik贸w, podczas gdy negatywna kultura mo偶e prowadzi膰 do rotacji pracownik贸w i spadku wydajno艣ci.

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 555

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!