Badania marketingowe rynku i konkurencji [jak je przeprowadzi膰, przyk艂ady, definicja]

Badania marketingowe

Czym s膮 badania marketingowe rynku i konkurencji [jak je przeprowadzi膰]

Do艣wiadczeni w艂a艣ciciele firm nierzadko staj膮 przed r贸偶nymi rynkowymi wyzwaniami. Przetrwanie przedsi臋biorstwa w obecnych czasach zale偶y od zr臋czno艣ci poruszania si臋 po meandrach danego biznesu.

Z tego powodu bardzo istotne jest wyczucie, kiedy trzeba zrobi膰 krok wstecz, a kiedy wr臋cz przeciwnie – zaanga偶owa膰 znaczne 艣rodki oraz rozwin膮膰 sw贸j interes. W momencie gdy pojawia si臋 w g艂owie pomys艂 na now膮 mark臋, jest to idealny moment na przeprowadzenia bada艅 marketingowych.

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing

Co daj膮 badania marketingowe

Badania marketingowe to proces gromadzenia, analizy i interpretacji informacji dotycz膮cych rynku, konsument贸w, produkt贸w lub us艂ug, konkurencji i trend贸w, w celu opracowania strategii i dzia艂a艅 marketingowych. Badania te pozwalaj膮 na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwa艅 klient贸w, identyfikowanie nowych trend贸w i kierunk贸w rozwoju, a tak偶e ocen臋 skuteczno艣ci dzia艂a艅 marketingowych.

Badania marketingowe mog膮 by膰 przeprowadzane za pomoc膮 r贸偶nych metod, takich jak ankiety, wywiady, obserwacje czy analiza danych rynkowych. W zale偶no艣ci od celu badania, mog膮 one dotyczy膰 r贸偶nych obszar贸w, takich jak np. segmentacja rynku, preferencje klient贸w, ocena satysfakcji z produkt贸w lub us艂ug, badanie marki, trend贸w rynkowych czy analiza konkurencji.

Wyniki bada艅 marketingowych mog膮 by膰 wykorzystane do podejmowania decyzji zwi膮zanych z oferowanymi produktami lub us艂ugami, strategi膮 marketingow膮, segmentacj膮 rynku, poziomem cen, dystrybucj膮 i promocj膮. Badania marketingowe stanowi膮 wa偶ne narz臋dzie wspieraj膮ce podejmowanie decyzji w przedsi臋biorstwach, pomagaj膮ce w osi膮ganiu sukcesu i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Mowa tutaj o rodzaju rozeznania w potrzebach oraz oczekiwaniach konsument贸w. Takie dzia艂ania maj膮 na celu to, 偶eby zminimalizowa膰 ryzyko oraz straty zaanga偶owanych 艣rodk贸w finansowych.

Wiele os贸b zastanawia si臋, czym s膮 badania marketingowe. Okazuje si臋, i偶 jest to bardzo specjalistyczny zestaw narz臋dzi, a tak偶e dzia艂a艅, kt贸re maj膮 na celu zebra膰 mo偶liwie jak najwi臋ksz膮 ilo艣膰 informacji na temat potencjalnych klient贸w docelowych.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Mowa tutaj przede wszystkim o sporz膮dzaniu mo偶liwie jak najlepszego obrazu sytuacji. Warto wiedzie膰, 偶e szczeg贸艂owy raport badania marketingowego pomo偶e podejmowa膰 ostateczne decyzje, kt贸re dotycz膮 przede wszystkim kszta艂tu oraz momentu rozpocz臋cia kampanii reklamowej danego produktu.

Trzeba te偶 wiedzie膰, 偶e jako艣ciowe badania marketingowe b臋d膮 kluczem do osi膮gni臋cia dobrego pocz膮tku marki. Okazuje si臋, 偶e brak takiej formy przygotowania wprowadzenia na rynek nowych marek cz臋sto ko艅czy si臋 klap膮.

Je艣li mowa o celach bada艅 marketingowych, to ich g艂贸wnym celem jest zbieranie danych. Dzi臋ki temu analizowany jest spos贸b dzia艂ania konkurencji.

Ponadto badane s膮 ceny oraz sprawdzane s膮 opinie klient贸w. Przedsi臋biorstwa decyduj膮 si臋 na badania marketingowe w takim celu, 偶eby mo偶na by艂o w艂a艣ciwie przygotowa膰 si臋 do przeprowadzenia kampanii reklamowej. 呕eby precyzyjnie wiedzie膰, jak膮 obra膰 strategi臋 dzia艂a艅, warto przeprowadzi膰 badania marketingowe.

Warto wiedzie膰, 偶e w szerszej perspektywie wieloletniego planu finansowego wnioski, kt贸re zawarte s膮 w dobrej jako艣ci raporcie, pozwol膮 przygotowa膰 si臋 mi臋dzy innymi na dzia艂ania zaplanowane przez konkurencyjne firmy.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Badania marketingowe rodzaje

Trzeba te偶 wiedzie膰, 偶e r贸偶ne s膮 badania marketingowe. Inne jest zbieranie informacji oraz r贸偶ne s膮 tak偶e rodzaje przeprowadzanych bada艅 marketingowych. Warto wiedzie膰, 偶e za najbardziej podstawowe oraz jednocze艣nie najcz臋艣ciej wykorzystywane uwa偶a si臋 przede wszystkim statyczne badania ilo艣ciowe, jednak偶e przeprowadza si臋 r贸wnie偶 badania jako艣ciowe.

Rodzaje bada艅 marketingowych mog膮 by膰 zr贸偶nicowane ze wzgl臋du na r贸偶ne kryteria, takie jak cel badania, metoda badawcza, zakres badania czy czas jego przeprowadzenia. Poni偶ej przedstawiam kilka podstawowych rodzaj贸w bada艅 marketingowych:

 1. Badania ilo艣ciowe – badania ilo艣ciowe pozwalaj膮 na uzyskanie szczeg贸艂owych informacji na temat du偶ych grup ludzi, pozwalaj膮 na dok艂adne pomiary i analizy liczbowe. Do najcz臋艣ciej wykorzystywanych metod badania ilo艣ciowego zalicza si臋 ankiety, badania online, telefoniczne i wysy艂kowe.
 2. Badania jako艣ciowe – badania jako艣ciowe pozwalaj膮 na zrozumienie zachowa艅 i potrzeb konsument贸w, w tym na poznanie ich pogl膮d贸w, warto艣ci, preferencji i postaw. Do najcz臋艣ciej stosowanych metod badania jako艣ciowego nale偶膮 wywiady grupowe (tzw. focus group), wywiady indywidualne, analiza tre艣ci, obserwacja uczestnicz膮ca.
 3. Badania jako艣ciowo-ilo艣ciowe – 艂膮cz膮 w sobie elementy bada艅 jako艣ciowych i ilo艣ciowych, pozwalaj膮c na uzyskanie zar贸wno szczeg贸艂owych informacji, jak i dok艂adnych pomiar贸w liczbowych. Do przyk艂ad贸w takich bada艅 mo偶na zaliczy膰 tzw. badania wyj艣ciowe, czyli badania przeprowadzane przed rozpocz臋ciem kampanii marketingowej, a tak偶e badania satysfakcji klienta.
 4. Badania desk research – badania desk research polegaj膮 na zbieraniu danych wt贸rnych, czyli informacji, kt贸re zosta艂y ju偶 zebrane i opublikowane, np. raporty bran偶owe, artyku艂y naukowe, dane z bada艅 rynkowych, analizy finansowe.
 5. Badania terenowe – badania terenowe to badania przeprowadzane w terenie, np. na punktach sprzeda偶y, w sklepach, w miejscach publicznych, kt贸re pozwalaj膮 na obserwacj臋 zachowa艅 konsument贸w w konkretnych sytuacjach.
 6. Badania panelowe – badania panelowe to badania przeprowadzane na okre艣lonej grupie ludzi (panelu), kt贸rzy s膮 badani przez d艂u偶szy czas. Paneli艣ci bior膮 udzia艂 w badaniach ilo艣ciowych lub jako艣ciowych, dzi臋ki czemu mo偶liwe jest analizowanie zmian w ich postawach czy zachowaniach w czasie.
 7. Badania eksperymentalne – badania eksperymentalne polegaj膮 na wprowadzaniu zmian w procesie marketingowym i analizie ich skutk贸w na zachowanie konsument贸w. Dzi臋ki takim badaniom mo偶liwe jest poznanie, jakie elementy kampanii marketingowej wp艂ywaj膮 na decyzje zakupowe konsument贸w.

Rodzaj bada艅 marketingowych, kt贸ry b臋dzie najlepszy do zastosowania, zale偶y od konkretnych potrzeb badawczych i sytuacji.

Podzia艂 ze wzgl臋du na czas trwania:

 • badania ci膮g艂e;
 • badania okresowe;
 • badania ad hoc.

Jakie s膮 etapy bada艅 marketingowych?

Etap贸w bada艅 marketingowych mo偶e by膰 kilka, ale najcz臋艣ciej wyr贸偶nia si臋 nast臋puj膮ce:

 1. Okre艣lenie cel贸w badania – na tym etapie definiuje si臋, co chce si臋 osi膮gn膮膰 dzi臋ki przeprowadzeniu bada艅 marketingowych. Mog膮 to by膰 na przyk艂ad badania rynku przed wprowadzeniem nowego produktu, badania zadowolenia klient贸w z us艂ug firmy, czy analiza konkurencji.
 2. Projektowanie badania – na tym etapie okre艣la si臋, jakie metody badawcze b臋d膮 zastosowane, jakie b臋d膮 kryteria wyboru respondent贸w, jakie b臋d膮 formy ankiety czy kwestionariusza, jakie b臋dzie pr贸ba badawcza.
 3. Przeprowadzenie badania – na tym etapie przeprowadza si臋 badanie zgodnie z planem. Mo偶e to obejmowa膰 np. przeprowadzenie ankiety, obserwacj臋 zachowa艅 konsument贸w, wywiady z respondentami.
 4. Analiza wynik贸w – na tym etapie dokonuje si臋 analizy zebranych danych, wykorzystuj膮c r贸偶ne techniki statystyczne i metody badawcze. Celem jest wydobycie istotnych informacji, kt贸re pozwol膮 na wyci膮gni臋cie wniosk贸w i podj臋cie decyzji.
 5. Prezentacja i interpretacja wynik贸w – na tym etapie wyniki bada艅 s膮 prezentowane w formie raportu, prezentacji czy infografiki. Wa偶ne jest, aby dane by艂y przedstawione w spos贸b klarowny i czytelny, a wnioski wyci膮gni臋te z bada艅 by艂y zgodne z za艂o偶onymi celami badawczymi.
 6. Podj臋cie decyzji – na podstawie wynik贸w bada艅 podejmuje si臋 decyzje dotycz膮ce dzia艂a艅 marketingowych, np. wprowadzenie nowego produktu na rynek, zmiany w strategii sprzeda偶y, inwestycje w reklam臋, itp.

Ka偶dy z tych etap贸w jest wa偶ny i musi by膰 wykonany z nale偶yt膮 staranno艣ci膮, aby uzyska膰 wiarygodne wyniki bada艅 marketingowych, kt贸re pozwol膮 na podejmowanie trafnych decyzji marketingowych.

Co mo偶e by膰 przedmiotem bada艅 marketingowych?

Badania marketingowe mog膮 dotyczy膰 r贸偶nych obszar贸w i temat贸w zwi膮zanych z funkcjonowaniem rynku, konsumpcj膮, zachowaniami klient贸w i konkurencj膮. Oto niekt贸re z mo偶liwych przedmiot贸w bada艅 marketingowych:

 1. Badania rynku i trend贸w – dotycz膮ce na przyk艂ad rozwoju rynku, preferencji klient贸w, trend贸w konsumenckich, analizy konkurencji.
 2. Badania zadowolenia klient贸w – w celu zrozumienia potrzeb i oczekiwa艅 klient贸w, identyfikacji obszar贸w do poprawy, budowania lojalno艣ci.
 3. Badania dotycz膮ce produktu – w celu oceny nowych produkt贸w, zrozumienia preferencji klient贸w, testowania koncepcji, identyfikacji cech, kt贸re wp艂ywaj膮 na decyzje zakupowe.
 4. Badania dotycz膮ce cen – w celu zrozumienia, jakie ceny s膮 akceptowalne dla klient贸w, jakie s膮 preferencje wobec r贸偶nych modeli cenowych, jakie czynniki wp艂ywaj膮 na decyzje zakupowe.
 5. Badania dotycz膮ce promocji i reklamy – w celu zrozumienia, jakie kana艂y promocji s膮 najbardziej skuteczne, jakie przekazy reklamowe docieraj膮 do klient贸w, jakie s膮 preferencje wobec r贸偶nych rodzaj贸w reklam.
 6. Badania dotycz膮ce dystrybucji – w celu zrozumienia, jakie kana艂y dystrybucji s膮 najbardziej skuteczne, jakie s膮 preferencje klient贸w wobec r贸偶nych kana艂贸w sprzeda偶y.
 7. Badania dotycz膮ce zachowa艅 konsument贸w – w celu zrozumienia, jakie s膮 motywacje i preferencje zakupowe, jakie s膮 trendy konsumenckie, jakie czynniki wp艂ywaj膮 na decyzje zakupowe.

To tylko kilka z mo偶liwych temat贸w bada艅 marketingowych. Przedmiotem bada艅 mo偶e by膰 praktycznie ka偶dy aspekt funkcjonowania rynku i zachowa艅 konsument贸w, kt贸ry jest istotny dla dzia艂alno艣ci firmy.

Badania ilo艣ciowe

Je艣li mowa o badaniach ilo艣ciowych, to przeprowadza si臋 je na mo偶liwie jak najwi臋kszej grupie ankietowanych konsument贸w. Celem jest uzyskanie pozoru stworzenia odpowiednika przebadanej populacji. Warto zaznaczy膰, 偶e w przypadku stworzeniach takich bada艅 marketingowych nale偶y liczy膰 si臋 g艂贸wnie z ryzykiem b艂臋du.

Trzeba te偶 spowodowa膰, 偶eby takie badania by艂y akceptowalne i nie mia艂y wi臋kszego wp艂ywu na interpretacje uzyskanych wynik贸w. Opr贸cz tego badania musz膮 te偶 zak艂ada膰 ewentualn膮 zmienno艣膰 badanych cech po艣r贸d os贸b. Badane jest te偶 zaufanie do odpowiedzi oraz przypuszczalna wielko艣膰 badanej populacji. Trzeba te偶 zwr贸ci膰 uwag臋 na fakt, 偶e badanie przeprowadza si臋 przy zastosowaniu arkuszu pyta艅, a tak偶e odpowiedzi.

Nale偶y pami臋ta膰, i偶 ankietowani odpowiadaj膮 zgodnie ze swoimi prywatnymi przekonaniami. Okazuje si臋, 偶e nigdy nie mo偶na mie膰 pewno艣ci co do prawdziwo艣ci tego typu odpowiedzi. Z tego powodu najbardziej skrajne przewa偶nie nie b臋d膮 brane pod uwag臋.

Badania jako艣ciowe

Badania jako艣ciowe to bardzo skomplikowany typ bada艅 marketingowych. Warto zaznaczy膰, 偶e jego podstawowym zadaniem nie jest tylko podanie samej liczby, a tak偶e okre艣lenie pewnego typu zachowa艅 dla danej populacji, lecz podaje te偶 z艂o偶on膮 odpowied藕, kt贸ra dotyczy tematu ewentualnych motyw贸w w post臋powaniu. Mowa tutaj nie tylko o ustaleniu liczby ludzi.

Przede wszystkim chodzi tutaj o poznanie powod贸w, dla kt贸rych przewa偶nie konsumenci wybieraj膮 dany produkt a nie inny. Warto zwr贸ci膰 uwag臋 na fakt, 偶e zakres jako艣ciowych bada艅 marketingowych nierzadko jest mniejszy, lecz przewa偶nie daje bardzo szczeg贸艂ow膮 oraz analityczn膮 odpowied藕.

Z tego powodu badania marketingowe s膮 wykorzystywane przez wiele firm na ca艂ym 艣wiecie. Nale偶y pami臋ta膰 o tym, i偶 istotn膮 wszystkich bada艅 marketingowych jest uzyskiwanie odpowiedzi na bie偶膮ce pytania. Jednak偶e 偶eby przeprowadzi膰 bardzo skuteczne badania, najlepiej b臋dzie podzieli膰 je na etapy.

Etapy bada艅 marketingowych

Jakie s膮 etapy bada艅 marketingowych? Kr贸tka lista poni偶ej:

 • Okre艣l problem badawczy i cel bada艅.
 • Wybierz metod臋.
 • Przeprowad藕 badania i zbierz dane.
 • Przeanalizuj wyniki.
 • Stw贸rz raport z badania.

Ponadto trzeba realizowa膰 ka偶dy etap po kolei. Wa偶ne jest te偶 ustalenie oraz spisanie pyta艅, kt贸re zostan膮 zadane konsumentom. Warto podkre艣li膰, 偶e badania marketingowe powinny odpowiada膰 na problem badawczy.

Wa偶ne jest te偶 postawienie hipotezy. Okazuje si臋, 偶e skutecznie przeprowadzone badanie marketingowe powinno by膰 oparte na postawionych wcze艣niej hipotezach.

Ciekawe badania marketingowe

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e odpowiedzi ankietowanych powinny potwierdzi膰 je b膮d藕 odrzuci膰. Badania marketingowe s膮 bardzo przydatne w kwestii prowadzenia firmy. Wiele 艣wiatowych przedsi臋biorstw stosuje takie praktyki. Dzi臋ki badaniom marketingowym mo偶na o wiele lepiej pozna膰 decyzje zakupowe podejmowane przez konsument贸w.

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Podsumowanie

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy

A jak jest u Ciebie?

Przy okazji, daj zna膰 co s膮dzisz o dzisiejszym wpisie pt. Badania marketingowe rynku i konkurencji [jak je przeprowadzi膰]?

Napisz w komentarzu.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 555

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!