Planowanie strategiczne etapy i przyk艂ady-co to jest, ustawienia krok po kroku+[definicja]

Planowanie strategiczne

Co to jest planowanie strategiczne?

Planowanie strategiczne to proces okre艣lania cel贸w i strategii organizacji oraz tworzenia plan贸w dzia艂a艅, kt贸re umo偶liwi膮 osi膮gni臋cie tych cel贸w. W planowaniu strategicznym uwzgl臋dnia si臋 zar贸wno wewn臋trzne, jak i zewn臋trzne czynniki wp艂ywaj膮ce na organizacj臋, takie jak konkurencja, otoczenie, rynek, dost臋pne zasoby, kultura organizacyjna itp.

G艂贸wnym celem planowania strategicznego jest wypracowanie sp贸jnej strategii, kt贸ra pozwoli organizacji osi膮gn膮膰 d艂ugoterminowe cele i zwi臋kszy膰 jej warto艣膰 dla interesariuszy. Planowanie strategiczne pozwala r贸wnie偶 na skuteczniejsze wykorzystanie zasob贸w organizacji oraz lepsze dostosowanie si臋 do zmieniaj膮cych si臋 warunk贸w otoczenia.

Proces planowania strategicznego zwykle sk艂ada si臋 z kilku etap贸w, w tym:

 1. Analiza otoczenia i rynku: W tym etapie przeprowadza si臋 analiz臋 otoczenia i rynku, aby zrozumie膰 trendy, szanse i zagro偶enia, kt贸re mog膮 wp艂yn膮膰 na organizacj臋.
 2. Okre艣lenie cel贸w organizacji: W oparciu o wyniki analizy otoczenia i rynku, okre艣la si臋 cele organizacji, kt贸re powinny by膰 konkretnie sformu艂owane, mierzalne, osi膮galne, realistyczne i zgodne z misj膮 organizacji.
 3. Wyb贸r strategii: Nast臋pnie, na podstawie analizy otoczenia i rynku, okre艣lenia cel贸w oraz dost臋pnych zasob贸w, wybiera si臋 strategi臋 organizacji, kt贸ra pozwoli na osi膮gni臋cie cel贸w.
 4. Planowanie dzia艂a艅: W ramach tego etapu tworzy si臋 szczeg贸艂owe plany dzia艂a艅, kt贸re pozwol膮 na realizacj臋 strategii organizacji.
 5. Realizacja plan贸w dzia艂a艅: W tym etapie organizacja przyst臋puje do realizacji plan贸w dzia艂a艅 zgodnie z harmonogramem i bud偶etem.
 6. Monitorowanie i ocena post臋pu: Monitoruje si臋 post臋p realizacji plan贸w dzia艂a艅, dokonuje analizy wynik贸w i podejmuje decyzje o ewentualnych korektach w strategii i dzia艂aniach.

Proces planowania strategicznego powinien by膰 przeprowadzany regularnie, poniewa偶 pozwala na dostosowywanie si臋 organizacji do zmieniaj膮cych si臋 warunk贸w otoczenia i rynku oraz na osi膮ganie d艂ugoterminowych cel贸w.

Planowanie strategiczne – podstawowe informacje

Planowanie strategiczne to okre艣lenie, kt贸re stosowane jest w odniesieniu do dzia艂a艅 d艂ugofalowych ukierunkowanych na realizacj臋 okre艣lonych cel贸w.

Tego rodzaju taktyka zazwyczaj opracowywana jest na okres pi臋ciu lat i ma swoje okre艣lone cechy.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Jakie cechy s膮 typowe dla planowania strategicznego?

Tego rodzaju planowanie z regu艂y dotyczy zagadnie艅 o charakterze podstawowym. Mog膮 mie膰 one zwi膮zek z dzia艂alno艣ci膮 danego podmiotu lub te偶 czynno艣ciami maj膮cymi na celu poszerzenie lub zmian臋 okre艣lonej grupy docelowej.

Planowanie o charakterze strategicznym stanowi punkt wyj艣cia dla dzia艂a艅 taktycznych i operacyjnych oraz jest podstaw膮 do podejmowani wielu kluczowych decyzji.

Tego rodzaju planowanie zwykle obejmuje do艣膰 d艂ugi okres czasu oraz wp艂ywa na popraw臋 organizacji dzia艂a艅 w wi臋kszo艣ci podmiot贸w.

W tego rodzaju procesy strategiczne musi anga偶owa膰 si臋 najwy偶sze kierownictwo, kt贸re posiada odpowiednie zasoby, do艣wiadczenie oraz wiedz臋. Musi si臋 ono wykaza膰 r贸wnie偶 odpowiednim zaanga偶owaniem, kt贸re przynosi膰 mo偶e wymierne korzy艣ci.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Jakie etapy sk艂adaj膮 si臋 na efektywne planowanie strategiczne?

Tego rodzaju planowanie obejmuje trzy g艂贸wne etapy.

Musi by膰 ono oparte na starannie przeprowadzonej analizie strategicznej.

W tym wypadku stosowane dzia艂ania diagnostyczne maj膮 na celu okre艣lenie mocnych stron danego podmiotu oraz wskazanie ewentualnych s艂abych punk贸w i zagro偶e艅.

Nie bez znaczenia jest r贸wnie偶 analiza otoczenia, w kt贸rym funkcjonuje dany podmiot.

Analiza mo偶e dotyczy膰 danego lokalnego rynku czy specyficznej bran偶y.

W dalszej kolejno艣ci konieczne jest okre艣lenie opcji, kt贸re mo偶liwe s膮 do wdro偶enia.

Wa偶ny jest nie tylko rodzaj planu, ale r贸wnie偶 spos贸b, w jaki ma by膰 on realizowany.

Planowanie powinno skutkowa膰 wypracowaniem projektu, kt贸ry opisuje r贸偶ne warianty w zale偶no艣ci od przyj臋tego toku post臋powania.

Ko艅cowym etapem dzia艂a艅 powinna by膰 tak zwana realizacja strategiczna, kt贸ra wymaga wyboru okre艣lonego trybu post臋powania. W tym wypadku konieczne jest zbieranie szczeg贸艂owych danych, kt贸re dotycz膮 realizacji okre艣lonych i przyj臋tych za艂o偶e艅.

Warto w tym wypadku bra膰 pod uwag臋 mo偶liwo艣ci finansowe danego podmiotu czy zmienne warunki otoczenia, w kt贸rym funkcjonuje dane przedsi臋biorstwo.

W wielu wypadkach konieczne mo偶e okaza膰 si臋 modyfikowanie pierwotnie przyj臋tych za艂o偶e艅.

Jakie typy strategii mo偶na przyj膮膰?

Wyr贸偶ni膰 mo偶na kilka typ贸w planowania strategicznego.

Mo偶e to by膰 strategia agresywna, konserwatywna, konkurencyjna czy defensywna.

W przypadku strategii agresywnej d膮偶y si臋 na najbardziej efektywnego wykorzystania zasob贸w danego podmiotu.

W tym wypadku licz膮 si臋 atuty i mocne strony przedsi臋biorstwa oraz szanse, kt贸re wynikaj膮 z uwarunkowa艅 otoczenia, w kt贸rym dzia艂a dany podmiot.

Dla tego rodzaju strategii typowe s膮 odwa偶ne i zdecydowane ruchy oraz konkurencyjne oferty.

W przypadku strategii konserwatywnych dzia艂ania cechuj膮 si臋 mniejsz膮 艣mia艂o艣ci膮. W ramach realizowanych czynno艣ci uwzgl臋dnia si臋 mocne strony danego podmiotu oraz d膮偶y si臋 do ograniczania wp艂ywu obszar贸w problematycznych. Konieczne jest w tym wypadku d膮偶enie do rozwoju oferty, w tym puli produkt贸w lub us艂ug, a tak偶e do ograniczania koszt贸w i pozyskiwania nowych klient贸w.

W przypadku strategii konkurencyjnej wa偶n膮 rol臋 odgrywa budowanie przewagi na rynku.

Oferowane us艂ugi musz膮 by膰 zatem stale ulepszane i bardziej atrakcyjne.

W ramach tego rodzaju dzia艂a艅 nacisk k艂adziony jest na wzrost produktywno艣ci oraz poszerzanie zasob贸w danego podmiotu. Strategia defensywna skupia si臋 na ograniczaniu wp艂ywu s艂abych stron oraz zagro偶e艅, w tym redukcji koszt贸w.

Tego rodzaju dzia艂ania maj膮 na celu powolne wycofywanie us艂ug lub produkt贸w z danego rynku. W tym wypadku brak jest nowych inwestycji, a dzia艂ania prowadz膮 do likwidacji lub po艂膮czenia danego podmiotu z innym przedsi臋biorstwem.

Czy tego rodzaju planowanie wymaga podejmowania decyzji?

Zdecydowanie tak. Planowanie o charakterze strategicznym jest silnie zwi膮zane z procesem zarz膮dzania.

Konieczne jest tu bowiem okre艣lanie cel贸w danej firmy, akceptacji przyj臋tego planu czy plan贸w dzia艂ania oraz skrupulatnej kontroli realizacji jego za艂o偶e艅.

Pomy艣lno艣膰 realizacji okre艣lonych cel贸w zale偶y od jako艣ci zebranych danych oraz rzetelnego wype艂niania okre艣lonych dzia艂a艅.

Dokumentacj臋 analityczn膮 w tym wypadku mog膮 stanowi膰 okre艣lone dane 藕r贸d艂owe, por贸wnawcze oraz zlecane ekspertyzy.

W ramach dokumentacji planistycznej gromadzi si臋 informacje dotycz膮ce dzia艂a艅 o charakterze d艂ugofalowym.

Dokumentacja dotycz膮ca zarz膮dzania strategicznego obejmuje zadania o charakterze kluczowym, ich charakterystyk臋 oraz warunki, w kt贸rych mog膮 by膰 one przeprowadzone.

Jak膮 rol臋 odgrywa planowanie strategiczne?

Rola tego rodzaju planowania jest nie do przecenienia.

Musi ono bowiem stanowi膰 integraln膮 cz臋艣膰 zarz膮dzania danym podmiotem. Konieczne jest w tym wypadku wskazanie specyficznych uwarunkowa艅, w kt贸rych funkcjonuje dany podmiot.

Mog膮 to by膰 na przyk艂ad bariery finansowe czy niedobory kadrowe. Nie bez znaczenia s膮 r贸wnie偶 zmiany otoczenia, dzia艂ania podejmowane przez konkurencj臋 czy sprzeczne interesy grup, kt贸re maj膮 wp艂yw na funkcjonowanie danego podmiotu.

Czy tego rodzaju planowanie niesie ze sob膮 jakie艣 zagro偶enia?

Ryzyko niepowodzenia podejmowanych dzia艂a艅 mo偶e w tym wypadku wynika膰 z wadliwie okre艣lonych cel贸w. Mog膮 by膰 one cho膰by zbyt wyg贸rowane. Nie bez znaczenia s膮 r贸wnie偶 braki kadrowe czy nadmierna centralizacja procesu planowania.

Jak zrobi膰 plan strategiczny?

Proces tworzenia planu strategicznego jest kompleksowy i wymaga uwzgl臋dnienia wielu czynnik贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych, kt贸re mog膮 wp艂yn膮膰 na organizacj臋. Poni偶ej przedstawiam og贸lny schemat, kt贸ry mo偶e pom贸c w przygotowaniu planu strategicznego.

 1. Analiza sytuacji: W pierwszym etapie nale偶y dok艂adnie przeanalizowa膰 sytuacj臋 wewn臋trzn膮 i zewn臋trzn膮 organizacji. Nale偶y uwzgl臋dni膰 m.in. analiz臋 SWOT (S – strengths – mocne strony, W – weaknesses – s艂abe strony, O – opportunities – szanse, T – threats – zagro偶enia), analiz臋 konkurencji, analiz臋 rynku, analiz臋 trend贸w, analiz臋 dost臋pnych zasob贸w itp.
 2. Okre艣lenie cel贸w: Na podstawie wynik贸w analizy sytuacji nale偶y okre艣li膰 cele organizacji. Cele powinny by膰 realistyczne, konkretnie sformu艂owane, mierzalne i zgodne z misj膮 organizacji. Cele powinny by膰 u艂o偶one w hierarchicznej strukturze, od og贸lnych do bardziej szczeg贸艂owych.
 3. Okre艣lenie strategii: Nast臋pnie, na podstawie analizy sytuacji oraz okre艣lonych cel贸w, nale偶y wybra膰 strategi臋 dzia艂ania organizacji. Mo偶na wykorzysta膰 m.in. strategi臋 koszt贸w, strategi臋 r贸偶nicowania, strategi臋 zr贸wnowa偶onego rozwoju itp.
 4. Planowanie dzia艂a艅: Na podstawie okre艣lonych cel贸w i strategii nale偶y opracowa膰 plan dzia艂ania organizacji. W planie nale偶y uwzgl臋dni膰 m.in. harmonogram dzia艂a艅, plany marketingowe, plany sprzeda偶y, plany operacyjne, plany finansowe, itp.
 5. Realizacja plan贸w dzia艂a艅: W tym etapie organizacja przyst臋puje do realizacji plan贸w dzia艂a艅 zgodnie z harmonogramem i bud偶etem.
 6. Monitorowanie i ocena post臋pu: Wa偶ne jest, aby regularnie monitorowa膰 post臋p realizacji plan贸w dzia艂a艅 oraz dokonywa膰 oceny wynik贸w w por贸wnaniu do wcze艣niej okre艣lonych cel贸w. Na podstawie wynik贸w monitoringu mo偶na wprowadza膰 korekty w strategii i dzia艂aniach.

Warto zauwa偶y膰, 偶e proces tworzenia planu strategicznego mo偶e r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od rodzaju organizacji i jej potrzeb. Dobrze jest r贸wnie偶 skonsultowa膰 plan z zespo艂em zarz膮dzaj膮cym i innymi zainteresowanymi osobami, aby uzyska膰 wgl膮d w r贸偶ne perspektywy i wzbogaci膰 plan o dodatkowe pomys艂y i sugestie.

Co powinien zawiera膰 plan strategiczny?

Plan strategiczny powinien zawiera膰 wiele element贸w, kt贸re pomog膮 organizacji w osi膮gni臋ciu swoich cel贸w strategicznych. Oto niekt贸re z element贸w, kt贸re zazwyczaj s膮 zawarte w planie strategicznym:

 1. Misja, wizja i warto艣ci organizacji – okre艣lenie cel贸w strategicznych, warto艣ci i kierunku, w jakim organizacja d膮偶y.
 2. Analiza SWOT – analiza mocnych i s艂abych stron organizacji oraz szans i zagro偶e艅, kt贸re mog膮 wp艂yn膮膰 na jej dzia艂anie.
 3. Cel strategiczny – konkretny i mierzalny cel, kt贸ry organizacja chce osi膮gn膮膰.
 4. Strategie i kierunki dzia艂a艅 – sposoby, w jakie organizacja zamierza osi膮gn膮膰 cele strategiczne, w tym strategie marketingowe, finansowe, operacyjne itp.
 5. Plan dzia艂a艅 – planowanie dzia艂a艅, jakie organizacja musi podj膮膰, aby zrealizowa膰 swoje cele.
 6. Bud偶et – plan finansowy, kt贸ry okre艣la, ile organizacja musi wyda膰, aby zrealizowa膰 swoje cele.
 7. Harmonogram – planowanie czasowe, kiedy organizacja b臋dzie dzia艂a膰 i kiedy b臋dzie osi膮ga膰 swoje cele.
 8. Metryki i wska藕niki – okre艣lenie metryk i wska藕nik贸w, kt贸re pomog膮 organizacji monitorowa膰 post臋p i oceni膰, czy osi膮ga swoje cele.
 9. Plan kontroli – plan, w jaki spos贸b organizacja b臋dzie kontrolowa膰 swoje post臋py i jak b臋dzie reagowa膰 na nieprzewidziane sytuacje.
 10. Zesp贸艂 wykonawczy – okre艣lenie zespo艂u ludzi, kt贸rzy b臋d膮 odpowiedzialni za realizacj臋 planu strategicznego.

Oczywi艣cie, plan strategiczny mo偶e zawiera膰 wiele innych element贸w, kt贸re zale偶膮 od konkretnych potrzeb organizacji. Wa偶ne jest, aby plan by艂 realistyczny i dostosowany do mo偶liwo艣ci organizacji, a jednocze艣nie ambitny i skuteczny w osi膮ganiu cel贸w strategicznych.

Jakie mamy rodzaje planowania?

Planowanie dzieli si臋 na:

 • Strategiczne 鈥 5 lat i d艂u偶ej
 • Taktyczne 鈥 1 do 5 lat
 • Operacyjne 鈥 do 1 roku

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy
pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy

A jak jest u Ciebie?

Przy okazji, daj zna膰 co s膮dzisz o dzisiejszym wpisie pt. Planowanie strategiczne etapy i przyk艂ady?

Napisz w komentarzu.

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 111

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!