Narz臋dzia CSR – podstawowe informacje-co to jest, ustawienia krok po kroku+[przyk艂ady, definicja]

Narz臋dzia CSR
Narz臋dzia CSR

Narz臋dzia CSR – podstawowe informacje

CSR, czyli spo艂eczna odpowiedzialno艣膰 biznesu to zesp贸艂 dzia艂a艅, kt贸re przyczyniaj膮 si臋 do budowania pozytywnego wizerunku marki, a jednocze艣nie przynosz膮 wymierne korzy艣ci mi臋dzy innymi dla 艣rodowiska naturalnego.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Czym jest CSR?

Jak wspomniano powy偶ej, CSR to strategia zarz膮dzania przedsi臋biorstwami, kt贸ra uwzgl臋dnia dobrowolne dzia艂ania w celu realizacji interes贸w spo艂ecznych, ochrony 艣rodowiska naturalnego, jak r贸wnie偶 s艂u偶膮ce poprawie stosunk贸w pomi臋dzy interesariuszami, w tym pracownikami.

CSR to skr贸t od angielskich s艂贸w „Corporate Social Responsibility”, co oznacza spo艂eczn膮 odpowiedzialno艣膰 biznesu. Jest to strategia biznesowa, w kt贸rej przedsi臋biorstwa podejmuj膮 dzia艂ania z zakresu zr贸wnowa偶onego rozwoju, dbaj膮c o swoje oddzia艂ywanie na 艣rodowisko i spo艂ecze艅stwo.

CSR obejmuje dzia艂ania takie jak ochrona 艣rodowiska, promowanie r贸wno艣ci i r贸wnych szans, wspieranie lokalnej spo艂eczno艣ci, zapewnianie uczciwych warunk贸w pracy dla pracownik贸w itp. Celem jest zapewnienie, 偶e dzia艂alno艣膰 biznesowa nie przynosi negatywnych skutk贸w dla spo艂ecze艅stwa i 艣rodowiska, ale wr臋cz przeciwnie – jest pozytywnie wp艂ywa na nie.

Warto zaznaczy膰, 偶e CSR jest coraz wa偶niejsze dla konsument贸w, kt贸rzy chc膮 wiedzie膰, w jaki spos贸b firmy wp艂ywaj膮 na spo艂ecze艅stwo i 艣rodowisko, i coraz cz臋艣ciej wybieraj膮 te, kt贸re dzia艂aj膮 odpowiedzialnie.

Tego typu dzia艂ania obejmuj膮 mi臋dzy innymi inwestowanie w zasoby ludzkie, a informacja o ich prowadzeniu wp艂ywa na pozytywny odbi贸r przedsi臋biorstwa, wzrost jego konkurencyjno艣ci oraz kszta艂towanie warunk贸w sprzyjaj膮cych rozwojowi ekonomicznemu i spo艂ecznemu.

Informacje zwi膮zane z powy偶szymi dzia艂aniami s膮 porz膮dkowane przez norm臋 ISO 26000, kt贸ra opublikowana zosta艂a w 2010 roku. Nie ma ona co prawda formy certyfikacji, natomiast stawowi zbi贸r wskaz贸wek, kt贸re powinny by膰 wdra偶ane w przedsi臋biorstwach.

Co wa偶ne, informacje te s膮 polecane do wdro偶enia niezale偶nie od wielko艣ci, specyfiki czy lokalizacji danego podmiotu gospodarczego.

Narz臋dzia CSR
Narz臋dzia CSR

Jakie obszary wyr贸偶nia norma ISO 26000?

Zapisy umieszczone w normie ISO 26000 odnosz膮 si臋 do siedmiu obszar贸w, w tym: 艂adu organizacyjnego, praw cz艂owieka, stosunk贸w pracy, 艣rodowiska, sprawiedliwych praktyk rynkowych, relacji z konsumentami oraz zaanga偶owania spo艂ecznego.

Jakie narz臋dzia CSR mo偶na wyr贸偶ni膰?

Wyb贸r odpowiednich narz臋dzi CSR le偶y w gestii os贸b zarz膮dzaj膮cych danego przedsi臋biorstwa. Narz臋dzia te mog膮 dotyczy膰 wielu sfer, w tym cho膰by dzia艂a艅 podejmowanych na rzecz lokalnej spo艂eczno艣ci.

W tym przypadku mog膮 one obejmowa膰 wsparcie pojedynczych os贸b lub instytucji, organizacji czy program贸w przygotowywanych z my艣l膮 o dzieciach czy m艂odzie偶y.

Poza tym, w ramach tego typu dzia艂a艅 mog膮 by膰 podejmowane czynno艣ci zwi膮zane z ekologi膮 czy maj膮ce charakter inwestycyjny. Dzia艂ania ekologiczne mog膮 zmierza膰 do ograniczenia negatywnego wp艂ywu na 艣rodowisko naturalne i obejmowa膰 wdra偶anie polityki 艣rodowiskowej, segregacj臋 odpad贸w i zr贸wnowa偶one zarz膮dzanie surowcami, edukacj臋 ekologiczn膮, wdra偶anie ekologicznych proces贸w technologicznych oraz produkt贸w i us艂ug.

Narz臋dzia CSR obejmowa膰 mog膮 r贸wnie偶 kampanie spo艂eczne z wykorzystaniem medi贸w, kt贸re przyczyniaj膮 si臋 do zmiany postaw spo艂ecznych.

Mog膮 one zak艂ada膰 pomoc potrzebuj膮cym przekazywan膮 w formie relokacji cz臋艣ci zysk贸w lub edukacj臋 konsumenck膮 i zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci spo艂ecze艅stwa. W tym przypadku prowadzone akcje powinny nawi膮zywa膰 do profilu dzia艂alno艣ci danego podmiotu.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Jakie s膮 inne dost臋pne narz臋dzia CSR?

Narz臋dzia CSR mog膮 i powinny obejmowa膰 dzia艂ania maj膮ce na celu inwestowanie w rozw贸j pracownik贸w zatrudnionych w danym podmiocie.

W tym wypadku wymieni膰 mo偶na mi臋dzy innymi umo偶liwienie uczestnictwa w kursach i szkoleniach s艂u偶膮cych podnoszeniu kwalifikacji, jak r贸wnie偶 przygotowywanie i realizacj臋 program贸w integracyjnych oraz takich, kt贸re maj膮 na celu wyr贸wnywanie szans os贸b niepe艂nosprawnych.

Informacje na temat efektywnego zarz膮dzania podmiotem gospodarczym oraz realizacji strategii uwzgl臋dniaj膮cej dzia艂ania istotne ze spo艂ecznego punktu widzenia powinny by膰 publikowane w raportach spo艂ecznych.

Dokumenty te powinna cechowa膰 przejrzysto艣膰 i musz膮 one zawiera膰 informacje na temat okresu sprawozdawczego, o艣wiadczenia dotycz膮ce polityki, strategii i cel贸w oraz prezentacj臋 wynik贸w. Nie bez znaczenia dla zarz膮dzania danym przedsi臋biorstwem jest r贸wnie偶 system zarz膮dzania. Powinien on uwzgl臋dnia膰 r贸偶norodne normy, w tym: ISO 9000, ISO 14000 czy SA 8000.

W艣r贸d pomocnych narz臋dzi CSR wymieni膰 mo偶na r贸wnie偶 wolontariat pracowniczy, kt贸ry polega na przeznaczaniu okre艣lonego czasu na realizacj臋 inicjatyw prospo艂ecznych.

Nale偶y r贸wnie偶 d膮偶y膰 do tego, aby zasady spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci biznesu dotyczy艂y ca艂ego 艂a艅cucha dostaw, w tym r贸wnie偶 kontrahent贸w.

Poza tym, zalecane jest odpowiednie znakowanie produkt贸w, kt贸re obejmuje mi臋dzy innymi umieszczanie na towarach informacji dotycz膮cych ich wp艂ywu na zdrowie czy 艣rodowiskowo. Tego typu informacje umo偶liwiaj膮 konsumentom dokonywanie 艣wiadomych decyzji.

Jakie s膮 narz臋dzia realizacji odpowiedzialnego biznesu? Przyk艂ady CSR.

Narz臋dzia realizacji odpowiedzialnego biznesu (CSR) mog膮 obejmowa膰 r贸偶ne dzia艂ania i inicjatywy, takie jak:

  1. Ochrona 艣rodowiska: zarz膮dzanie zasobami i odpadami, wprowadzanie proekologicznych praktyk i rozwi膮za艅, inwestowanie w odnawialne 藕r贸d艂a energii itp.
  2. Dba艂o艣膰 o pracownik贸w: zapewnianie uczciwych warunk贸w pracy, rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracownik贸w, wspieranie r贸wno艣ci i r贸wnych szans w miejscu pracy itp.
  3. Wsparcie lokalnej spo艂eczno艣ci: wspieranie inicjatyw spo艂ecznych i charytatywnych, anga偶owanie si臋 w projekty edukacyjne i kulturalne, udost臋pnianie infrastruktury itp.
  4. Transparentno艣膰 i uczciwo艣膰: raportowanie o swoich dzia艂aniach z zakresu CSR, zapewnianie uczciwej i transparentnej komunikacji.

Jakie korzy艣ci wynikaj膮 z wdra偶ania zasad spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci biznesu?

Korzy艣ci wynikaj膮ce z wdra偶ania zasad CSR mog膮 mie膰 aspekt ekonomiczny, spo艂eczny oraz 艣rodowiskowy. Wymiar ekonomiczny oznacza zwi臋kszenie bie偶膮cej p艂ynno艣ci, lepsze wykorzystanie kapita艂u ludzkiego oraz posiadanych zasob贸w trwa艂ych czy zwi臋kszenie rentowno艣ci sprzeda偶y i inwestycji.

Korzy艣ci w wymiarze spo艂ecznym obejmuj膮 popraw臋 bezpiecze艅stwa pracy, realizacj臋 cel贸w spo艂ecznych oraz ograniczenie negatywnego wp艂ywu proces贸w na 艣rodowisko naturalne.

Korzy艣ci zwi膮zane z wdra偶aniem zasad CSR mog膮 mie膰 r贸wnie偶 wymiar 艣rodowiskowy. W tym wypadku obejmuj膮 one mi臋dzy innymi racjonaln膮 gospodark臋 odpadami i zasobami naturalnymi, a tak偶e podejmowanie i popularyzacj臋 dzia艂a艅 o charakterze proekologicznym.

W zwi膮zku z wdra偶aniem zasad CSR korzy艣ci odczuwaj膮 r贸wnie偶 zatrudnieni w danym podmiocie pracownicy.

Otrzymuj膮 oni bowiem terminowe wynagrodzenie, maj膮 zapewniony dost臋p do opieki medycznej, udogodnie艅 socjalnych, szkole艅 oraz zagwarantowany rozw贸j zawodowy.

Co s膮dzisz o wpisie pt. Narz臋dzia CSR – podstawowe informacje? Daj zna膰 w komentarzu.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 555

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!